වර්ණ – මුලධර්ම සහ භාවිතය පිළිබඳ මාර්ගගත වැඩමුළුව සිංහල බසින් පැවැත්වේ.

වැඩමුළුව 2022 සෙනසුරාදා උදේ 8:00 ට ආරම්භ වේ.
ලියාපදිංචි වන සැවොම කරුණාකර උදේ 7:55 වනවිට වැඩමුළුව සමග අන්තර්ජාලය හරහා සම්බන්ධ වන්න.

පහත සඳහන් පෝරමය පුරවා ඒවා ඔබට වැඩමුළුව සමග සම්බන්ධවීමේ ඈඳුම ලබාගත හැකිය.

Thank you for your interest.
Registration for colour workshop is now closed.